en-USja-JP
Form 01/BC-BNG    
Xem lịch sử tin bài
Apr 18 2017

Manage

REQUEST FORM FOR JOURNALISTIC ACTIVITIES IN VIETNAM

Mẫu 01/BC-BNG
Form 01/BC-BNG

(Tên cơ quan báo chí nước ngoài): 
(Name of the foreign media organisation)

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TẠI VIỆT NAM

REQUEST FORM FOR JOURNALISTIC ACTIVITIES IN VIETNAM

 

……………., ngày ….. tháng ….. năm …….
(dd/mm/yyyy)

 

 

Kính gửi:

Bộ Ngoại giao Nước CHXHCN Việt Nam

To:

The Ministry of Foreign Affairs
Socialist Republic of Vietnam

 

Cơ quan/Organisation:..............................................................................................

Địa chỉ/Address:........................................................................................................

Điện thoại/Telephone number...................................................................................

Fax/Facsimile………………………………………….. Email:.....................................

 

I. Thông tin về đoàn phóng viên/Details of media delegation:

1. Họ và tên/Full name:.............................................................................................

Ngày sinh/Date of birth:............................................................................................

Giới tính/Gender:......................................................................................................

Quốc tịch hiện nay/Nationality:.................................................................................

Quốc tịch gốc/Original nationality:............................................................................

Số hộ chiếu/Passport number:.................................................................................

Ngày cấp/Date of issuance:………………… Ngày hết hạn/Expiry date:..................

Địa chỉ/Address:.......................................................................................................

Điện thoại/Tel:………………………………Fax:……………..Email:..........................

Chức danh/Title:.......................................................................................................

Nơi nhận thị thực/Place to receive entry visa:..........................................................

2....

3….

II. Chương trình hoạt động báo chí/Tentative programme:

1. Mục đích chương trình/Purpose:.........................................................................

2. Nội dung chương trình/Content:..........................................................................

3. Thời gian thực hiện/Time:...................................................................................

4. Địa điểm hoạt động/Place(s):..............................................................................

5. Dự kiến câu hỏi phỏng vấn/Questions for interview:

6. Dự kiến phát hành/phát sóng/Publication and broadcasting plan:......................

 

 

 

III. Danh mục phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ mang vào Việt Nam:
List of technical equipment to be brought into Viet Nam

1. ...

2. ...

3. ...

IV. Cơ quan hướng dẫn báo chí tại Việt Nam (nếu có):
Authorised agency to accompany the foreign correspondents (if any):

1. Tên cơ quan/Name:................................................................................................

2. Địa chỉ/Address: ....................................................................................................

3. Điện thoại/Tel: …………………………………Fax:…………………..Email:………..

Các phóng viên cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Việt Nam.
The media delegation hereby affirm to comply fully with Vietnamese laws and regulations.

 

 

Đại diện cơ quan, tổ chức
Representative of the media organisation
(Ghi rõ họ tên, ký)
(Signature, full name)